11:00 – 12:30 | Body & voice – gateway to emotions | Fernando Balsera