13:00 – 14:30 | Vulnerability & Shame | Kai Ehrhardt