11:00 – 13:00 | Principles of Touch | Zahiro Kai Esco